taikomochi

taikomochi, ¿quiénes eran?
taikomochi
taikomochi